Antropologie

VI. Credem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în vederea unei relații personale și împlinirea voii Sale eterne. Prin neascultare, omul a fost despărțit de Creatorul Său și a ajuns într-o stare de păcat pe care a transmis-o tuturor descendenților săi. Prin unicul sacrificiu, necesar și suficient, moartea ispășitoare a lui Cristos pe cruce urmată de învierea Sa, omul este răscumpărat din starea de moarte și păcat. Datoria fiecărui om este să primească prin credință acest dar pentru a fi mântuit.

Chip al lui Dumnezeu

Geneza 1:26 Atunci Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ!”

Geneza 2:7 Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu.

Romani 8:29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte El i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca Acesta să fie primul născut dintre mai mulți frați.

1 Corinteni 15:45-47 Așa este și scris: „Primul om, Adam, a devenit un suflet viu.” Ultimul Adam a devenit un duh care dă viață. Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc; apoi vine cel duhovnicesc. Primul om a fost făcut din tărâna pământului. Al doilea Om este din cer.

Efeseni 4:24 Și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. (Gen. 5:3; Rom. 1:22-23; Galateni 4:19)

Relația personală cu Dumnezeu

Geneza 2:8,16-17 Domnul Dumnezeu a plantat o grădina în Eden, în răsărit. Acolo l-a pus pe Adam, omul pe care l-a modelat… Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: „Poți să mănânci din orice pom din gradină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit!”

Geneza 3:23 De aceea Domnul Dumnezeu l-a alungat pe Adam afară din gradina Eden, ca să muncească pământul din care a fost luat.

Iov 19:25 Știu că Răscumpărătorul meu este viu și ca, la sfârșit, se va ridica pe pământ.

1 Corinteni 1:9 Credincios este Dumnezeu, prin Care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru.

1 Ioan 1:3,9 Deci ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos… Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. (Psalmul 34:8; Isaia 1:18; Ioan 5:24; Ioan 6:45)

Sacrificiu – Răscumpărare

Gen. 3:15 Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei; El îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.

Galateni 2:19b-20 Am fost răstignit împreună cu Cristos și nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.

Galateni 6:14 Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine, și eu față de lume.

Evrei 9:22 Potrivit Legii, aproape totul este curățit cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este iertare.

1 Petru 1:18-19 …pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – ați fost răscumpărați din felul vostru de viață fără rost, moștenit de la strămoșii voștri, ci cu sângele prețios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă și fără pată. (Efeseni 2:8-9; Evrei 2:2-3)

Restaurare – Eschaton

Ioan 6:44 Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Care M-a trimis. Iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă.

Fapte 2:17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptura. Fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor vedea viziuni, iar bătrânii voștri vor visa visuri!

1 Corinteni 15:26 Ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea.

1 Petru 1:5 Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credința, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă.

Apocalipsa 22:12,20 „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Cel Ce depune mărturie cu privire la aceste lucruri spune: „Da, Eu vin curand. „Amin! Vino, Doamne Isuse! (Geneza 49:10; Matei 20:16)

Translate »