Dumnezeu Duhul Sfânt

IV. Credem în Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede, Dătătorul vieții, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este vrednic de închinarea noastră. El convinge lumea în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Prin El omul este născut din nou, unit cu Cristos și integrat în Trupul lui Cristos care este Biserica. Noi credem și în umplerea cu Duhul Sfânt pentru împuternicirea cu daruri spirituale a cărei continuitate este neîntreruptă de-a lungul istoriei.

Duhul Sfânt, Domnul de viață dătătorul care de la Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit. Deși esența întregii Dumnezeiri este duh, Persoana Sfântului Duh se ipostaziază ca porumbel în imaginarul colectiv al credincioșilor. Cu toate acestea, funcțiile Sfântului Duh acoperă o diversitate greu de cuprins pentru mintea omenească. Ca agent al Dumnezeirii, prin procesul nașterii din nou, El convinge lumea cu privire la Păcat, Judecată și Neprihănire. Sfătuitor, Îndrumător, Mângâietor, Înso-țitor al fiecărui credincios în parte pe drumul desăvârșirii și asemănării cu Cristos, El înzestrează cu daruri pe fiecare mădular al Trupului. El revelează voia și planul Tatălui, Îl glorifică pe Fiul și desăvârșește Biserica.

– Duhul Sfânt – Domnul

Co-etern și coegal cu Tatăl și cu Fiul în toate privințele.

Geneza 1:2 Pamântul era fără formă și gol; peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor.

Isaia 40:13-14 Cine a cercetat Duhul Domnului și cine L-a îndrumat ca sfătuitor al Său? Cu cine s-a sfătuit El ca să fie luminat? Cine L-a învățat calea dreptății? Cine L-a învațat cunoașterea și I-a arătat cărarea priceperii?

Matei 28:19 Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.

Faptele Apostolilor 5:3-4 Petru i-a zis: „Anania, de ce ți-a umplut Satan inima ca să-L minți pe Duhul Sfânt, păstrând pentru tine o parte din prețul ogorului? … Nu pe oameni i-ai mințit, ci pe Dumnezeu!”

2 Corinteni 13:13 Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți! (Amin.)

– Persoana Duhului Sfânt

Nevăzut și implicit ca Persoană a Trinității, explicit dovedit ca existență prin lucrările Sale.

Numeri 11:17a Eu Mă voi coborî și îți voi vorbi acolo; voi lua din Duhul Care este peste tine și-L voi pune peste ei;

Matei 10:20 Căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel Care va vorbi prin voi.

Romani 8:9 Voi însă nu mai sunteți în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui.

1 Corinteni 12:11 Toate acestea sunt făcute de Unul și Același Duh, Care dă fiecaruia în parte, așa cum vrea.

Efeseni 4:30 Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării!

– Lucrarea

Din veșnicie Însuflețitor al Planului divin, Însoțitor al lui Cristos în realizarea istoriei mântuirii și Desăvârșitor al tuturor credincioșilor născuți din nou în procesul Sfințeniei.

Însuflețitor al Planului divin

Gen. 1:2 Pământul era fără formă și gol; peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor.

Exod 31:3 L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere și cunoaștere pentru tot felul de lucrări.

Isaia 11:2 Duhul Domnului se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de înțelegere, Duh de sfătuire și de putere, Duh de cunoaștere și de frică de Domnul.

Isaia 40:13-14 Cine a cercetat Duhul Domnului și cine L-a îndrumat ca sfătuitor al Său? Cu cine s-a sfătuit El ca să fie luminat? Cine L-a învățat calea dreptății? Cine L-a învățat cunoașterea și I-a arătat cărarea priceperii?

Isaia 44:3 Căci Eu voi turna apă peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta și binecuvântarea Mea peste urmașii tăi.

Însoțitor al lui Cristos

Isaia 11:2 Duhul Domnului se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de înțelegere, Duh de sfătuire și de putere, Duh de cunoaștere și de frică de Domnul.

Matei 3:16-17 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și iată că cerurile (Îi) erau deschise și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!”

Isaia 61/Luca 4:18 „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sarmani vestea bună. El M-a să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriți.

Ioan 3:34 Căci Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.

Romani 8:11 Și dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morți le va da viață și trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuiește în voi.

Desăvârșitor al credincioșilor

Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îți spun că, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu!

Romani 8:11, 14-15 Și dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morți le va da viață și trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuiește în voi… Căci toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Voi n-ați primit un duh de robie, ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abba!”, adică “Tată!”

1 Corinteni 12:7 Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

Galateni 5:25 Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul.

1 Ioan 2:20 Voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și voi toți aveți cunoaștere.

Translate »