Dumnezeu Fiul

III. Credem în Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prin care au fost create toate lucrurile. El și-a asumat umanitatea prin nașterea din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, a trăit printre noi o viață fără păcat, a răscumpărat omenirea prin moartea Sa ispășitoare pe cruce, a înviat a treia zi în conformitate cu Scripturile, s-a înălțat la cer și va reveni în glorie ca să judece viii și morții, a cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

– În Providența Sa, Tatăl L-a născut pe Fiul mai înainte de toți vecii, Cuvântul Întrupat și Răscumpărător al omenirii căzute în păcat. Leul din Iuda, Mielul lui Dumnezeu, din propria Sa voință, ca Fiu, alege să se facă Împlinitorul planului divin prin kenoză, locuind printre noi fără păcat. În ipostaza Sa de Mare Preot al lui Dumnezeu, Cristos, Unsul, Mesia, Emanuel, se aduce pe Sine ca sacrificiu suprem pentru mântuirea omenirii prin moartea sa pe cruce și ca împlinire a tuturor profețiilor Vechiului Testament, înviază și inaugurează intrarea celor mântuiți în Împărăția Cerurilor. Cristos-Cuvântul desăvârșește prin proclamarea Sa funcția profetică de revelare a Împăratului și a Împărăției Sale. Fiul, prin trimiterea Duhului Sfânt, Sfătuitorul și Călăuzitorul credincioșilor, instaurează Biserica, Trup al lui Cristos, totalitatea credincioșilor ce Li se închină în duh și adevăr. El va reveni în glorie și putere ca Învingător al morții și Răsplătitor prin judecată pentru toți, buni și răi, îngeri și oameni.

– Singurul Fiu născut din Dumnezeu

Co-etern cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Mesia Vechiului Testament, Cristosul Noului Testment.

Psalmul 2:7 Voi vesti hotărârea Domnului: El Mi-a zis: „Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut!

Isaia 9:6 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi numit: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.”

Ioan 1:18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuși Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut.

Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație.

Apocalipsa 1:8 „Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era și Care vine, Cel Atotputernic!” (Geneza 49:10; Isaia 48:16; Daniel 7:13; Ioan 8:58)

– Creator alături de Tatăl și Duhul Sfânt

Participant egal în Dumnezeire, în actul creării din nimic a tuturor celor văzute și nevăzute.

Ioan 1:3-4 Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor.

Romani 11:36 Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Coloseni 1:15-16 El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorităti. Toate au fost create prin El și pentru El.

Evrei 1:2b … El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin Care a făcut veacurile.

Evrei 1:10 Și: „Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale.

– Întruparea

Taina Dumnezeului înnomenit Împlinitor al planului divin, Cristos-Cuvântul, Emanuel, Mielul de jertfă, sacrificat pentru păcatele tuturor oamenilor.

Matei 1:23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și Îi vor pune numele Emanuel” nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi”.

Filipeni 2:6-8 El, măcar ca avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om; S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce.

1 Timotei 3:16 Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. „Cel Ce a fost arătat în trup, a fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost predicat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă.”

Evrei 5:5 Tot astfel, nici Cristos nu S-a slăvit pe Sine, devenind Mare Preot, ci Dumnezeu I-a spus: „Tu esti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut!”,

Evrei 10:5 De aceea când vine în lume, El spune: „Tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci Mi-ai pregătit un trup.

– Mântuirea

Actul suprem al Fiului ca agent al planului divin, Mare Preot și jertfă perfectă, Împărat și Profet al Împărăției cerurilor.

Isaia 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați.

Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Cristos, pe Care L-ai trimis Tu.

1 Corinteni 2:2 Pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Cristos și pe El răstignit.

2 Corinteni 5:18, 21 Toate acestea sunt de la Dumnezeu, Care, prin Cristos, ne-a împăcat cu Sine și ne-a dat mesajul împăcării… El, pentru noi, L-a făcut păcat pe Cel Ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Dumnezeu.

Evrei 2:9 Îl vedem însă pe Isus, Care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, încoronat acum cu slavă și onoare datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toți.

– Făuritorul Bisericii

Prin proclamare a Împărăției lui Dumnezeu și trimiterea Duhului Sfânt ca agent al prezenței Dumnezeirii în lume și al desăvârșirii credincioșilor.

Matei 16:18 Iar Eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră Îmi voi zidi Biserica, iar porțile Locuinței Morților n-o vor birui.

Ioan 16:7 Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi.

Efeseni 1:22-23 El I-a pus totul sub picioare și L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserica, care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.

Efeseni 2:19-20 Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membri ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și de profeți, piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus.

Coloseni 1:18 El este capul trupului, al Bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile.

(Efeseni 2:10; Efeseni 3:12)

– Biruitor al morții și Judecător suprem

Domn al vieții, Învingător al păcatului și al morții, Instanță supremă de răsplătire pentru îngeri și oameni.

Iov 19:25 Știu că Răscumpărătorul meu este viu și că, la sfârșit, se va ridica pe pământ.

Matei 25:31-32a Când Fiul Omului va veni în slava Sa, împreună cu toți îngerii, atunci El Se va așeza pe tronul slavei Sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui.

Evrei 9:27 Așa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară o dată, iar după aceea urmează judecata.

Iuda 6 Iar pe îngerii care nu și-au păstrat poziția, ci și-au părăsit propria locuință, pe aceștia El i-a păstrat în lanțuri veșnice, în beznă, pentru ziua cea mare a judecății.

Apocalipsa 20:12 I-am văzut pe morții mari și mici stând înaintea tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți.

(1 Corinteni 15:45; Coloseni 2:15; Apocalipsa 1:17b-18)

Translate »