Dumnezeu Trinitate

I. Credem în existența unui singur Dumnezeu etern care ființează în trei Persoane egale și consubstanțiale: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

1. Eternitatea

Dumnezeu este autorul și inițiatorul timpului și, de aceea, nu fi poate fi constrâns și nici cuprins de el. Prin urmare, în raport cu timpul, existența Sa este infinită și transcen-dentă, fiindcă în ipostaza Sa de Creator și inițiator al timpului, El este fără început și fără sfârșit.

Psalmul 90:2 Înainte ca să se fi născut munţii, înainte ca să fi plăsmuit pământul şi lumea, din veşnicie până în vecie, Tu eşti Dumnezeu.

Isaia 40:28 Nu ştii? N-ai auzit? Domnul este Dumnezeul cel Veşnic, creatorul marginilor pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte, iar priceperea Lui este de nepătruns.

Isaia 44:6 Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscum- părătorul său, Domnul Oştirilor: «Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, iar în afară de Mine nu există alt Dumnezeu.

Isaia 57:15a Căci așa vorbește Cel Preaînalt și Cel Preaînaltat, Cel Ce trăiește veșnic și al Cărui Nume este sfânt…

1 Timotei 1:17 A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie onoarea și slava, în vecii vecilor! Amin.

2. Suveranitatea

Se referă la voința divină absolută, căreia nu i se poate interpune nimeni și nimic, fiindcă este forma superioară de autodeterminare prin care toate au fost planificate și așezate în cel mai perfect mod posibil și se regăsește în toate aspectele Creației.

Geneza 17:1 Când Avram avea nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat acestuia și i-a zis: – Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă inaintea Mea și fii fără pată.

Psalmul 93:1 Domnul împărățește îmbrăcat în maiestate, Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este întărită și nu se clatină.

Isaia 40:25 „Deci, cu cine M-ați putea asemăna? Cine Mi-ar putea fi egal?” zice Cel Sfânt.

Ieremia 32:17 „Ah, Stăpâne Doamne, Tu ai făcut cerurile și pământul prin puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este prea greu pentru Tine!”

Apocalipsa. 19:6 Am auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca vuietul multor ape și ca sunetul unor tunete puternice, spunând: „Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic Împărățește! (Psalmul 82:1; Isaia 42:8; Ezechiel 10:5; Apocalipsa 4:8)

3.Sfințenia

Expresie a distanței dintre perfecțiunea absolută și imperfecțiune, dintre lumină și întuneric, dintre puritatea absolută și păcat.

Psalmul 22:3 Dar Tu ești sfânt, ești întronat în mijlocul laudelor lui Israel.

Isaia 6:3 Strigau unul către altul și ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor! Întreg pământul este plin de slava Lui!”

Isaia 8:13 Ci pe Domnul Oștirilor să-L priviți ca sfânt; El este Cel de Care să vă temeți și de El trebuie să vă înspăimântați.

Ezechiel 39:7 Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu, Israel, și nu voi mai lăsa să fie profanat Numele Meu cel sfânt! Atunci popoarele vor ști că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel.

Apocalipsa 4:8 Fiecare dintre cele patru ființe vii avea șase aripi și era plină de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ele spuneau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, Dumnezeul cel Atotputernic, Care era, Care este și Care vine!” (Iov 42:5-6; Isaia 57:15; Ezechiel 38:23; 1 Ioan 1:5)

4. Atotprezența/ubicuitatea

În legătură și în prelungirea eternității și a suveranității, ca și creator al spațiului, Dumnezeu este și în afara spațiului, în afara oricăror constrângeri ale Creației, pe care în suveranitatea Sa, a proiectat-o, a făurit-o din nimic și a delimitat-o.

Psalmul 139:7-8 Unde să plec dinaintea Duhului Tău, unde să fug dinaintea feței Tale? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo! Dacă îmi întind patul în Locuința Morților, iată-Te și acolo!

Isaia 43:2-3a Când vei trece prin ape, voi fi cu tine; când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca, iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars și flacăra nu te va mistui. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mânântuitorul tau.

Ieremia 23:24 Se poate ascunde cineva în locuri secrete fără ca Eu să-l văd? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile și pământul? zice Domnul.

Matei 18:20 Căci unde sunt adunați doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt și Eu!

Fapte 17:27 Pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu și, poate, să-L și găsească, în timp ce bâjbâie după El, măcar că nu este departe de nici unul dintre noi. (Proverbe 15:3; Amos 9:2-3)

5. Atotputerea

Puterea la superlativ, fără limite și scăzăminte, energie inepuizabilă, ilustrată prin crearea din nimic a lumii vizibile și invizibile, prin aducerea acesteia în existență, ca act al voinței supreme și al revelației propoziționale prin care s-a făcut cunoscut oamenilor.

Geneza 17:1 Când Avram avea nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat acestuia și i-a zis: – Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fară pată.

Iov 42:2 „Știu că Tu poți face orice lucru și că nimic nu poate împiedica planurile Tale.

Ieremia 32:27 „Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru Mine?

Daniel 2:21 El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și ridică împărați, El dă înțelepciune înțelep-ților și cunoștință – celor priceputi.

Marcu 10:27 Isus i-a privit și a zis: – Este imposibil pentru oameni, dar nu și pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.

Apocaliipsa 19:6 Am auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca vuietul multor ape și ca sunetul unor tunete puternice, spunând: „Aleluia! Pentru că Domnul,

Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărățește!” (Iov 37:23; Apocalipsa 4:8)

6. Atotcunoașterea

Caracteristica divină, superioară a înțelegerii logice, a puterii de sinteză, revelație, previziune și estimare ca superlative incontestabile.

Isaia 40:13-14 Cine a cercetat Duhul Domnului și cine L-a îndrumat ca sfătuitor al Său? Cu cine s-a sfătuit El ca să fie luminat? Cine L-a învățat calea dreptății? Cine L-a învățat cunoașterea și I-a arătat cărarea priceperii?

Isaia 55:8-9 „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Pentru că, așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.

Romani 11:33 O, adâncul bogăției înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!

1 Corinteni 2:11 Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, dacă nu duhul omului, care este în el? Tot astfel, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, în afara de Duhul lui Dumnezeu.

1 Ioan 3:20b Căci Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre și cunoaște totul. (Psalmul 147:5;Ioan 21:17)

7. Iubirea și mila

Atribute esențiale ale Dumnezeirii care se manifestă prin grija necontenită și plină de candoare față de creație și creaturi, afecțiune și compasiune necondiționată.

Țefania 3:17 Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate izbăvi! El se va bucura de tine nespus, te va linisti cu dragostea Lui și va striga de veselie din pricina ta.

Matei 14:14 Când a coborat din barcă, Isus a văzut o mare mulțime de oameni, I s-a făcut milă de ei și i-a vindecat pe cei bolnavi.

Ioan 14:23 Isus i-a raspuns: – Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu; și Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.

Evrei 4:15 Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască.

1 Ioan 3:16 Prin aceasta am cunoscut dragostea: că El Și-a dat viața pentru noi. Și noi deci suntem datori să ne dăm viața pentru frați.

1 Ioan 4:8 Cel ce nu iubește nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. (Ieremia. 31:3; Luca 7:13; Ioan 3:16; Ioan 17:26; Romani 8:38-39)

8. Dreptatea

Principiul echității perfecte manifestate egal, fără accente de favoritism sau subiectivism, expresie a autorității uniforme și inatacabile peste toată Creația.

Deuteronom 10:17-18 Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul stăpânilor, Dumnezeul cel Mare, Puternic și Înfricoșător, Care nu este părtinitor și nu primește mită, Care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe străin, oferindu-i pâine și îmbrăcăminte.

Iov 34:12 Dumnezeu nu poate săvârși fărădelegea, Cel Atotputernic nu poate perverti dreptatea.

Psalmul 11:7 Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, iar cei drepți privesc fața Lui.

Eclesiastul 3:17 Atunci mi-am zis: „Dumnezeu îl va judeca atât pe cel drept, cât și pe cel nedrept, căci atunci va fi timp pentru orice lucru și pentru orice faptă.

Isaia 61:8 Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, Eu urăsc jaful și nedreptatea; îi voi răsplăti cu credincioșie și voi încheia un legământ veșnic cu ei. (1 Samuel 26:23a; Isaia 42:4)

9. Imuabilitatea / neschimbabil

Expresia consecvenței supreme și eterne, fără nicio intenție de schimbare sau modificare cât de minoră a vreunei caracteristici sau acțiuni. Se poate rezuma prin cuvintele „invariabil” și „etern.”

Numeri 23:19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu de om ca să-I pară rău. Vorbește El oare fără să înfăptuiască? Promite El oare fără să împlinească?

Psalmul 89:34 Nu-Mi voi încălca legământul și nu voi schimba ce Mi-a ieșit de pe buze.

Psalmul 102:27 Tu, însă, rămâi Același și anii Tăi nu se vor sfârși.

Maleahi 3:6 Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb! De aceea, voi, urmași ai lui Iacov, n-ați pierit!

Iacov 1:17 Orice dăruire generoasă și orice dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la Care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării.

10. Veracitatea / veridicitatea

Expresia certitudinii perfecte, ca prelungire a imutabilității, fără umbră de schimbare, de-a pururi adevărate și eterne.

Deuteronom 4:2 Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu desființati nimic dintre ele. Dimpotrivă să păziți legile Domnului, Dumnezeul vostru, asa cum vi le dau eu.

Psalmul 119:89,91 Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește pe vecie în ceruri…Astăzi totul dăinuiește prin judecățile Tale, căci fiecare lucru Îți este supus.

2 Corinteni 1:20 Pentru că în El toate promisiunile lui Dumnezeu sunt „da”. De aceea, prin El spunem „Amin!”, spre slava lui Dumnezeu.

2 Timotei 2:13 Dacă suntem necre-dincioși, El rămâne credincios, pentru că nu Se poate nega pe Sine.

Evrei 6:17-18 În același fel, când Dumnezeu a vrut să le arate mai clar moștenitorilor promisiunii caracterul neschimbător al planului Său, El a garantat acest lucru printr-un jurământ, pentru ca, prin două lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să fie găsit mincinos, noi să avem siguranța și astfel să fim puternic încurajați să punem mâna pe nădejdea care ne stă înainte.

11. Credincioșia

Caracteristică divină ce vine în continuitatea dreptății și veracității, prin îndeplinirea fără tăgadă și șovăire a tuturor promisiunilor enunțate.

Deuteronom 7:9 Acum dar să știți că Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios, Care Își păstrează legământul și îndurarea până la a mia generație față de cei ce Îl iubesc și păzesc poruncile Lui.

Psalmul 33:4 Cuvântul Domnului este nepărtinitor, toate lucrarile Lui mărturisesc despre credinciosia Sa.

Hagai 2:5 Potrivit promisiunii legământului pe care l-am incheiat cu voi la ieșirea voastră din Egipt. Duhul Meu rămâne în mijlocul vostru. Nu vă temeți!

1 Corinteni 1:9 Credincios este Dumnezeu, prin Care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru.

Apocalipsa 19:11 Am văzut cerul deschis și iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era numit „Cel Credincios și Adevarat”. El judecă și se războiește cu

dreptate. (Exod 34:6; Deuteronom. 32:4; Psalmul 36:5; Psalmul 86:15; 2 Timotei 3:3; Apocalipsa 3:14)

Translate »