Glosar de termeni teologici

Acest glosar se referă la noțiuni și concepte utilizate în textul prezentului catehism, fără pretenția de dicționar specializat.

1. A Doua Venire = re-venirea lui Cristos ca Împărat Biruitor, eveniment profețit, împlinire a istoriei mântuirii.

2. Agent (1) / agenție (2) = 1. Persoană reprezentativă trimisă de o anumită autoritate ca sa-i servească scopurile; 2. Instituția care-l trimite pe agent.

3. Alipire = apropiere, contopire

4. Atot – (cunoaștere, prezență, putere, ținere) = cuvânt compus așezat înainte de o altă noțiune cu sens de cuprindere maximă. Atribut fundamental al Dumnezeirii; se poate înlocui cu Omni- (lat.).

5. Auto-determinare = se referă la un act deliberat care implică accesarea voinței și îndeplinirea ei faptică.

6. Baptism / Baptismal = botez, în accepțiunea latină a cuvântului; sacrament de integrare al creștinilor în/întru Trupul lui Cristos prin actul scufundării în apă.

7. Biserica / Trupul lui Cristos = Koinonia (comuniunea) între Cristos-Capul și totalitatea credincioșilor (vii și morți) ca realitate și promisiune a Împărăției.

8. Candid / Candoare = stare de spirit ce definește inocența, puritatea și adevărul.

9. Canon = totalitatea cărților recunoscute ca inspirate divin și infailibile pentru Biserică.

10.Certitudine / certificat = atitudine de siguranță, convingere, încredere deplină.

11.Chip și asemănare = realitate și afirmație divină a transmiterii unor caractere și atribute esențiale către om, cununa creațiunii.

12.Circumstanță(e) = împrejurare(i), eveniment(e)

13.Co-etern = eternitate alături de…

14.Co(n)-memorare / co-memorativ = aspect ritualic de participare, în amintirea morții lui Cristos.

15.Con-pasiune / compasiune = împreună simțire, în accepțiunea saplenară, empatie.

16.Con-sacrare = împreună sfințire, cosimțământ logic și reciproc ca actal comuniunii.

17.Con-secvență = demonstrație morală și temporală a integrității în aplicarea principiilor divine.

18.Con-strangere = îngrădire morală, forțare, limitare, interdicție.

19.Con-substanțial/itate = de aceeași natură, ființă, substanță.

20.Context / contextualizare = cadru referențial de comun acceptat, pentru înțelegerea fenomenelor și a cuvintelor sau expresiilor.

21.Creator / Creație = atribut fundamental și unic al Dumnezeirii în legătură cu lumea văzută și nevăzută.

22.Cristos-Cuvântul = referitor la Logosul Divin în definirea lui Cristos ca Purtător de cuvânt al Dumnezeirii către omenire.

23.Daruri spirituale = manifestarea vizibilă a harului și puterii Duhului Sfânt în vederea zidirii Bisericii.

24.De-limitare = limitare față de…, graniță, împrejmuire.

25.Desăvârșire / sfințire / sanctificare = finalitatea procesului de mântuire a credinciosului prin asemănarea cu Dumnezeirea.

26.Descendent = urmaș, continuator al unei linii genealogice, coborâtor din…

27.Distinct / distincție = deosebire, separare.

28.Dumnezeire = cuvânt reprezentativ pentru Trinitate.

29.Echitate = definire socială a conceptelor de dreptate, adevăr, egalitate.

30.Emanu-El /imanență = Dumnezeu este cu /printre noi, Dumnezeu- Omul fără păcat.

31.Eschatologie / Eschaton = categorie teologică referitoare la lucrurile viitoare, necunoscute, taine ale Divinității.

32.Esență = derivație a lui esse (lat.) = a fi; ca de aceeași fire, substanță, natură, categorie.

33.Estimare = determinare, aproximare.

34.Eucharistie = forma supremă a comuniunii prin închinare, mulțumire și comemorare adusă lui Cristos ca Miel de jertfă.

35.Favoritism = avantaj neloial oferit unora în defavoarea altora.

36.Ființă / ființare = existența perpetuă fără început și sfârșit cu privire la Dumnezeire; a intra în existență cu trup, chip și asemănare pentru lumea creată.

37.Funcție profetică = demnitatea divină a lui Cristos ca propovăduitor al Împărăției în toate aspectele ei.

38.Imaginar colectiv = expresie antropologică a impresiilor și ideilor fundamentate grafic de-a lungul dezvoltării umanității.

39.Implicit / explicit = sens ascuns, figurat, inclus / sens clar, literal, pe înțelesul tuturor.

40.Imuabil / Imuabilitate = neclintit, neschimbat, constanță.

41.In-atacabil = de necucerit, perfect apărat.

42.Inaugurare = început prin binecuvântarea și bunăvoința Dumnezeirii.

43.In-contestabil /contestație = de netăgăduit, indiscutabil.

44.Inepuizabil = care nu se termină niciodată, bogăție fără limitare a resurselor cu cauză divină.

45.Infailibil = fără posibilitate de cădere, eroare, greșeală.

46.Inițiere / inițiator = având întâietate și exclusivitate.

47.Inspirație = categorie a Revelației în prelungirea actului de creativitate umană.

48.Instanță / Tribunal = Cristos ca for de jurisprudență divină (Pantocrator- Atotputernic).

49.Integrare / integrator = principiu al unității prin acceptare, asimilare, integrare.

50.Inter-punere = acțiune de apărare, a sta împotrivă, substituire.

51.In-variabil = caracter constant, fără fluctuații sau schimbare.

52.Ipostază / ipostaziere = imagine, prototip, trimitere la realitatea Persoanei.

53.Ispășire = cuvânt vechi de origine slavonă prin care se definește conceptul de pătimire, suferință, jertfă supremă.

54.Împărăția Cerurilor / Împărăția lui Dumnezeu = realitatea promisă a comuniunii veșnice dintre Dumnezeu și om, domnia lui Cristos peste toate circumstanțele și zonele vieții credinciosului.

55.Îm-puternicire = transmitere de putere, autoritate și funcție dinspre Dumnezeire către credincioși.

56.În/întru = categorie definitorie în limba română referitoare la existență, apartenență, participare și continuitate.

57.Îngeri și oameni / creaturi = fără deosebire ca existență în contextul Creației și Judecății.

58.În-temeiere = începutul zidirii, așezarea temeliei.

59.În-trupare / în-omenire / îm-piel(ițare) = intrarea în lumea noastră prin naștere.

60.Kenoză = acțiunea de dezbrăcare de atributele divine manifeste și asumare a umanității (în-omenire) prin naștere din Duhul Sfânt și din Fecioara Maria.

61.Leul din Iuda = metaforă definitorie pentru Cristos ca Dumnezeu Savaot- Domn al Oștirilor.

62.Mandat cultural = Porunca din Gen. 1:26-28 privitoare la perpetuarea vieții și administrarea Creației.

63.Mare Preot = demnitate a lui Cristos cu precedent în Vechiul Testament (Melhisedec) de Mijlocitor în fața Tronului de îndurare a lui Dumnezeu și Mântuitor al omenirii odată pentru totdeauna prin jertfa Sa.

64.Maxim / maximizare = ridicare la superlativ pe toate dimensiunile.

65.Mesia – Cristos – Unsul = Persoana împlinitoare a tuturor profețiilor Sfintelor Scripturi.

66.Metaforă = figură de stil cu funcție poetică.

67.Mielul lui Dumnezeu = metaforă a sacrificiului suprem de Sine, ca alegere conștientă pentru împlinirea planului de mântuire.

68.Mântuirea = procesul apropierii și comuniunii plănuite de Dumnezeu dintru începuturi, prin Jertfa și Învierea lui Cristos.

69.Naștere din nou = proces al creației spirituale, declanșat de Duhul Sfânt, prin aducere din moarte spirituală la viața împreună cu Cristos și reintegrarea în familia lui Dumnezeu prin înfiere.

70.Ne-amestecat = atribut de departajare totală și nedisimulată a Persoanelor.

71.Ne-condiționat = fără să necesite împlinirea unor condiții sau a vreunui răspuns la acțiunile divine.

72.Ne-contenit = nelimitat în timp, fără moment de plecare și fără oprire.

73.Ne-schimbabilitate = atribut fundamental și absolut al Dumnezeirii ca expresie a constanței, neamestecării și perfecțiunii.

74.Oglindire = Umbra lucrurilor de sus.

75.Păcat = consecință a deciziei conștiente de neascultare perpetuată de la proto-părinți către întreaga umanitate.

76.Plan divin = Taină a Dumnezeirii revelată parțial îngerilor și oamenilor cu privire la Creație, Cădere, Răscumpărare și Restaurare-Eschaton.

77.Precepte = cerințe de ordin moral și juridic referitoare la …

78.Previziune = caracteristică fundamentală a Dumnezeirii exprimată specific în contextul Providenței.

79.Prihană / ne-prihănire = murdărie, pată morală, lipsa sau alterarea purității / puritate în accepțiune de perfecțiune inițială.

80.Proclamare / predicare = acțiunea motivațională de transmitere prin viu grai către un auditoriu a mesajului Împărăției și mântuirii prin Cristos.

81.Profeție / proorocie = mila lui Dumnezeu exprimată prin acțiunea Duhului Sfânt de revelare a Planului divin și de disciplinare a credincioșilor.

82.Providență = administrare, veghere și coordonare divină pentru îndeplinirea planului alcătuit înainte de întemeierea lumii.

83.Purcedere / trimitere = relația ființială și funcțională între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt.

84.Puritate = curățenie absolută.

85.Restaurare = etapa finală a împlinirii Planului divin prin reașezarea din nou a tuturor lucrurilor.

86.Revelație = lucrarea prin care Dumnezeu se descoperă pe Sine și taina voii Sale, lumii create.

87.Revelație propozițională = exprimare logică și explicită a rostirilor divine ca și conținut al Sfintelor Scripturi.

88.Sacrament / taină = Referitor la Botez și Eucharistie ca poruncă divină pentru Biserică și Cununie ca poruncă divină pentru umanitate.

89.Sacrificiu / cruce = jertfa răscumpărătoare, plenară și suficientă, pentru păcatul omenirii.

90.Subiectivism = atitudine părtinitoare, favorabilă în mod particular.

91.Superlativ = calitate la gradul cel mai înalt, suprem.

92.Suprem / supremație = mai presus de toate, cu caracter de perfecțiune.

93.Tăgadă / a tăgădui = negare ca atitudine logică și voluntară.

94.Transcendență = diferențiere, cu privire la lucrurile de dincolo, din afara lumii materiale.

95.Tri-unic / Trinitate = Taina Trinității, Un Singur Dumnezeu manifestat prin Trei Persoane distincte și neamestecate.

96.Ubicuu / Ubicuitate = se referă la capacitatea de a fi prezent perpetuu și oriunde în același timp.

97.Veracitate / veridicitate = în sensul adevărului, expresia certitudinii perfecte.

98.Ziua Domnului / Parusia = moment culminant cu privire la a doua venire a lui Cristos, finalizarea istoriei omenirii.

Translate »