A doua venire / Eschaton

XI. Credem în revenirea în glorie și putere a lui Isus Cristos. În Ziua Domnului El va judeca viii și morții, pe fiecare după faptele pe care le-a făcut pe când trăia în trup. Cei drepți vor moșteni viața eternă iar cei nedrepți vor primi pedeapsa eternă împreună cu Diavolul și îngerii săi.

Eschatonul

Ziua Domnului, ca desăvârșire a planului etern al Dumnezeirii privitor la omenire, înglobează evenimentele finale (eschatologice) ale istoriei, reprezentate prin cea de a Doua Venire în glorie a Leului din Iuda ca Biruitor și Împărat Veșnic, Nimicitor al morții și al păcatului; Învierea credincioșilor adormiți și Transformarea lor în slavă alături de cei vii, Judecata ca Răsplătire pentru toți, buni și răi, îngeri și oameni.

Isaia 13:13 Pentru aceasta, voi face să se cutremure cerurile, iar pământul se va zgudui din temelii din pricina furiei Domnului Oştirilor, în ziua aprigei Lui mânii.

Isaia 61:2a Să vestesc anul de îndurare al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru.

Ioel 1:15 Vai, ce zi! Căci ziua Domnului este aproape şi vine ca o nimicire de la Cel Atotputernic.

Țefania 1:14 Ziua cea mare a Domnului este aproape; este aproape şi se grăbeşte să vină! Vuietul zilei Domnului este amarnic; la fel este şi urletul celui viteaz acolo.

Matei 24:14, 27, 30 Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul. Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă.

1 Corinteni 15:51-52, 54-55 Iată, vă spun o taină: nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, iar cei morţi vor fi înviaţi ca nemuritori, şi noi vom fi schimbaţi. Când ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris: „Moartea a fost înghiţită în victorie." Moarte, unde îţi este victoria? Moarte, unde îţi este boldul?”

1 Tesaloniceni 5:2 Pentru că voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.

2 Timotei 4:8 De acum mă aşteaptă cununa dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel Drept, în ziua aceea, şi nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui.

Evrei 9:27-28 Aşa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară o dată, iar după aceea urmează judecata, la fel şi Cristos, fiind jertfit o dată pentru totdeauna pentru a purta păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în legătură cu păcatul, ci pentru a-i mântui pe cei care-L aşteaptă cu nerăbdare.

2 Petru 3:10 Ziua Domnului va veni ca un hoţ. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, corpurile cereşti vor fi distruse prin ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite.

Iuda 6 Iar pe îngerii care nu şi-au păstrat poziţia, ci şi-au părăsit propria locuinţă, pe aceștia El i-a păstrat în lanţuri veşnice, în beznă, pentru ziua cea mare a judecăţii.

Apocalipsa 20:11-12 Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut din prezenţa Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morţii mari şi mici stând înaintea tronului. Au fost deschise nişte cărţi şi a fost deschisă şi o altă carte, care este Cartea Vieţii. Morţii au fost judecaţi potrivit cu faptele lor, aşa cum erau ele scrise în cărţi.

Translate »